Home

Riječ dekana Ekonomskog fakulteta


Poštovane kolege i studenti,

Zvanje bachelor ekonomije koje možete steći završetkom studija na Ekonomskom fakultetu Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla i zvanje koje ćete ponijeti, otvara Vam brojne mogućnosti zapošljavanja i obezbjeđuje uklapanja u savremene svjetske trendove.

Studije su organizovane kao osnovne akademske studije, postdiplomske i doktorske studije.

Tokom ovih studija postajete aktivni učesnici nastavnog procesa, ali i participanti naučno-istraživačkih projekata nastavnika i saradnika Fakulteta.Cilj Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla je da uz visoke kriterijume i standarde po Bolonjskoj deklaraciji, obezbijedi što efikasniju edukaciju i održiv visok nivo kvaliteta nastavnog procesa.

Koncepcija i način realizacije studijskih programa usmjereni su na što efektivnije usvajanje teorijskih, kao i praktičkih znanja i vještina. Cilj nam je da u mladim ljudima prepoznamo i podstaknemo ambiciju i intelektualnu radoznalost.

Nadamo se da ćete nakon završenih studija dobiti šansu da stečena znanja uspješno primijenite u poslovnoj praksi. Na taj način stičete mogućnost da se uključite u složene upravljačke procese profitnih i neprofitnih organizacija, bolju profesionalnu afirmaciju i veći doprinos razvoju svoje zemlje.

Ističemo sa zadovoljstvom da Ekonomski fakultet raspolaže sa sedam studijskih programa i to:

  1. Opći smjer,
  2. Marketing i trgovina,
  3. Menadžment javne uprave,
  4. Turizam i ekologija,
  5. Menadžment i preduzetništvo,
  6. Računovodstvo i revizija i
  7. Menadžment turizma i sporta.

   Ekonomski fakultet je smješten u novoj modernoj zgradi,raspolaže savremenim učioničkim prostorom i modernom informacionom opremom i bogatim bibliotečkim fondom.

S poštovanjem.

                                                                                V.D. DEKAN EKONOMSKOG FAKULTETA

                                                                                                 Doc.dr Izet Banda